REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FUNDACJĘ WSPIERAJĄCĄ #OMGKRK

 

 

 • Definicje:

 

 

 1. Fundacja – Fundacja Wspierająca #OMGKRK z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60
  (30-394, Kraków), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000602259, posiadająca NIP 9442250193 oraz numer REGON 363736145.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.omgkrk.com, którego właścicielem jest Fundacja.
 3. Partner – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, zawierająca na podstawie Regulaminu Umowę z Fundacją o świadczenie Usługi: „Community Membership”, „Stakeholder Membership”, „Venture Member” lub inne Usługi opisane szczegółowo w Serwisie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.omgkrk.com/regulamin. Regulamin sporządzony jest w języku polskim oraz angielskim, przy czym w razie jakichkolwiek wątpliwości przeważająca jest treść Regulaminu w języku polskim.
 5. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego zawierająca informacje na temat aktywności Fundacji, Partnerów Fundacji, wydarzeń związanych z Fundacją lub tematyką, którą zajmuje się Fundacja, wysyłana Partnerom oraz innym podmiotom za pomocą poczty elektronicznej, po wyrażeniu przez nich zgody na otrzymywanie takiej informacji.
 6. Materiały – materiały i informacje przekazywane przez Partnera w związku z wykonywaniem Umowy, w tym wszelkie teksty, grafiki oraz materiały audio i wideo, a w szczególności elementy identyfikacji wizualnej Partnera, w tym zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe Partnera.
 7. Usługi – usługi promocyjne świadczone przez Fundację na rzecz Partnera za Wynagrodzeniem.
 8. Formularz – zamieszczony w Serwisie formularz rejestracyjny mający na celu złożenie przez Partnera oferty zawarcia Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Fundacją i Partnerem. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim, przy czym w przypadku sporządzenia Umowy w różnych wersjach językowych, w razie jakichkolwiek wątpliwości, przeważająca jest treść Umowy w języku polskim.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Fundacji za świadczenie Usług na rzecz Partnera, płatne przez Partnera w wysokości zależnej od rodzaju wybranej Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie.

 

 

 • Postanowienia ogólne

 

 

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usług przez Fundację na rzecz Partnera.
 2. Dane kontaktowe, pod którymi Partner może szybko i efektywnie kontaktować się z Fundacją to:
 1. adres poczty elektronicznej: dominika@omgkrk.com;
 2. telefon: +48 505 054 213.
 1. Wszystkie osoby, które chcą zawrzeć Umowę z Fundacją mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie poprzez przejście do zakładki: „www.omgkrk.com]/regulamin” widocznej na stronie głównej Serwisu. Regulamin może zostać również pobrany w formie pliku .PDF oraz wydrukowany.
 2. Fundacja kontaktuje się z Partnerami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu Newslettera oraz drogą telefoniczną.
 3. Usługi skierowane są jedynie do osób, które korzystać z nich będą w związku z ich działalnością profesjonalną (gospodarczą lub zawodową). Usługi ze względu na ich charakter nie są kierowane do konsumentów (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), przy czym gdyby z jakiegokolwiek powodu osoba będąca konsumentem chciała zawrzeć Umowę, może skontaktować się z Fundacją w celu zawarcia Umowy na podstawie indywidualnych ustaleń.

 

 

 • Świadczenie Usług

 

 

 1. Po zawarciu Umowy w trybie wskazanym w pkt IV Regulaminu, Fundacja świadczyć będzie na rzecz Partnera, za Wynagrodzeniem, jedną z wybranych przez Partnera Usług:
  1. Usługę „Community Membership”,
  2. Usługę „Stakeholder Membership”,
  3. Usługę „Venture Membership”,
  4. inną Usługę wybraną przez Partnera, której świadczenie oferuje Fundacja, opisaną szczegółowo w Serwisie.
 1. Zakres każdej z Usług wskazanych w ust. 1 powyżej opisany jest odrębnym dokumencie właściwym dla każdej z usług zatytułowanym „Membership Value Proposition”, stanowiącym załącznik do Umowy lub zamieszczanym w Serwisie Fundacji pod adresem: www.omgkrk.com/become-a-member/

   

 

 • Zawarcie Umowy

 

   

 1. Umowa o świadczenie Usługi „Community Membership”, Usługi „Stakeholder Membership” oraz Usługi „Venture Membership”, a także innych usług wskazanych w Serwisie, może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej z użyciem Formularza zamieszczonego w Serwisie.
 2. Umowa w formie elektronicznej z użyciem Formularza zawierana jest w następujący sposób:
  1. Regulamin stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminie i w zakresie wskazanym w Formularzu;
  2. Partner poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Fundacji Formularza składa Fundacji ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, o treści zgodnej z Regulaminem oraz Formularzem;
  3. Fundacja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia otrzymania oferty informuje Partnera o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty Partnera;
  4. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie wskazanym ppkt 3 powyżej stanowi odrzucenie przez Fundację oferty Partnera;
  5. Informacja Fundacji o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty Partnera może zostać udzielona przez Fundację w dowolnej formie, w tym w szczególności za pomocą wiadomości email bądź za pomocą systemu teleinformatycznego Fundacji.
 3. W celu wyrażenia woli zawarcia Umowy o świadczenie Usługi w formie pisemnej Partner kontaktuje się z Fundacją za pomocą poczty elektronicznej lub wypełnia Formularz, w którym wskazuje w szczególności swoje oczekiwania co do treści Umowy. Po otrzymaniu Formularza lub innej wiadomości Partnera zawierającej wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, Fundacja może przedstawić Partnerowi ofertę zawarcia Umowy, podjąć negocjacje w celu ustalenia jej treści lub odmówić podjęcia współpracy.
 4. Po ustaleniu konkretnego zakresu Usługi w sposób opisany w pkt 3 powyżej, Fundacja i Partner zawrą Umowę o świadczenie Usługi w formie pisemnej.
 5. Z uwagi na fakt, że Umowa zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami, na zasadzie art. 661 § 4 zd. 2 kodeksu cywilnego, wyłącza się stosowanie przepisów dotyczących oferty w postaci elektronicznej, a w szczególności art. 661 § 1 – § 3 kodeksu cywilnego.
 6. Niezależnie od zakresu wybranych przez Partnera Usług, Umowa pomiędzy Fundacją a Partnerem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Fundacja może współpracować z osobami trzecimi, w szczególności powierzać wykonywanie Umowy podmiotom trzecim, na co Partner wyraża zgodę.
 8. W przypadku zawarcia Umowy Partner zobowiązany jest współdziałać z Fundacją przy świadczeniu Usług, w szczególności poprzez dostarczenie Materiałów lub udzielanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług informacji i dokumentów.

 

 

 

 • Korzystanie z Materiałów i udzielenie licencji na Materiały

 

 

 1. W celu umożliwienia Fundacji wykonania Umowy Partner udziela Fundacji w ramach świadczenia Usług licencji na korzystanie z Materiałów, w zakresie:
  1. autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych;
  2. niezarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ochronnych na zarejestrowane znaki towarowe.
 2. Licencje zostają udzielone w pełnym zakresie bez ograniczeń terytorialnych, mają charakter niewyłączny i nieodpłatny, oraz zostają udzielone na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w szczególności w takim zakresie, w jakim konieczne jest to do wykonania Umowy, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50. i art. 74. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów, w całości lub w części, w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
  3. wprowadzanie Materiałów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie Materiałów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
  5. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Materiałach;
  6. korzystanie z Materiałów poprzez włączanie ich do innych utworów i materiałów.
 3. Partner zobowiązuje się wobec Fundacji, że żaden z twórców jakiejkolwiek części Materiałów oraz żadna inna osoba trzecia nie będą podnosić przeciwko Fundacji ani żadnej osobie trzeciej korzystającej z Materiałów w ramach Umowy, zgodnie z nią lub w celu jej wykonania, jakichkolwiek roszczeń, w tym dotyczących autorskich praw osobistych i majątkowych, dóbr osobistych oraz roszczeń związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności dotyczących:
  1. autorskich praw osobistych do autorstwa Materiałów lub ich części;
  2. autorskich praw osobistych do oznaczania autorstwa Materiałów;
  3. autorskich praw osobistych do integralności Materiałów i ich rzetelnego wykorzystywania;
  4. autorskich praw osobistych do nadzoru autorskiego nad korzystaniem z Materiałów;
  5. dóbr osobistych w zakresie wskazywania poszczególnych osób jako wykonawców w Materiałach;
  6. dóbr osobistych w zakresie sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom Materiałów.
 4. Partner zobowiązuje się wobec Fundacji, że żadna z osób, której wizerunek został uwieczniony w Materiałach nie będzie względem Fundacji podnosić roszczeń z tytułu wykorzystania jej wizerunku przez Fundację.
 5. Partner oświadcza, że Materiały:
  1. nie będą naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich;
  2. nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie będą istnieć żadne takie prawa do nich, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Materiałów przez Fundację i osoby trzecie korzystające z Materiałów w ramach Umowy,
  3. nie będą naruszać przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego (w szczególności zawierać treści rasistowskich, dyskryminacyjnych wobec jakichkolwiek grup, nawołujących do przestępstw, wulgarnych etc.).
 6. Z tytułu wszystkich zobowiązań i oświadczeń złożonych w niniejszym punkcie Partner ponosi przed Fundacją odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Fundacji i osób trzecich korzystających z Materiałów w ramach Umowy. W szczególności Partner zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Fundację wysunięte wobec niej roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Fundacji i w granicach przewidzianych przepisami działać w jej interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
 7. Licencje i zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie zostają udzielone w celu:
 1. umożliwienia Fundacji wykonywania Umowy;
 2. umożliwienia informowania przez Fundację o rezultatach wykonania Umowy (portfolio drukowane lub internetowe bądź utrwalone i rozpowszechniane w inny sposób).
 1. Licencje są udzielane na czas, nie krótszy niż okres świadczenia Usługi na rzecz Partnera, natomiast po zakończeniu świadczenia Usługi, w zakresie wskazanym w ust. 7 ppkt 2) powyżej, na czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia na 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych. W braku innego żądania, Fundacja nie ma obowiązku usuwać Materiałów z już opublikowanych materiałów w publikacjach internetowych (materiałów na blogu, w mediach społecznościowych, opublikowanych wersjach Newsletteru itd.).
 2. Przed umieszczeniem Materiałów Fundacja może zwrócić się o potwierdzenie w odpowiedniej formie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności o przedstawienie umowy dotyczącej nabycia praw autorskich lub zgody konkretnej osoby na wykorzystanie jej wizerunku lub danych osobowych.

 

 

 • Wynagrodzenie

 

 

 1. Wynagrodzenie za świadczenie Usługi:
  1. „Community Membership” wynosi – 100 zł (sto złotych) miesięcznie;
  2. „Stakeholder Membership” wynosi – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie;
  3. „Venture Membership” wynosi – 2.000 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie, chyba, że Strony w umowie na realizację tej Usługi uzgodnią inaczej,

– chyba, że Strony inaczej postanowią w Umowie.

 1. Wynagrodzenie za świadczenie przez Fundację na rzecz Partnera innych Usług niż Usługi opisane w pkt 1 powyżej ustalane jest pomiędzy Stronami indywidualnie.
 2.  wybraną przez Partnera, której świadczenie oferuje Fundacja, opisaną w Serwisie.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie z góry, każdorazowo do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek Fundacji prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze 25 1050 1445 1000 0090 3086 3816, chyba, że Fundacja w fakturze lub skierowanym do Partnera komunikacie wskaże inny rachunek bankowy.

 

 

 • Dane osobowe

 

 

 1. Udostępniając Formularz Fundacja określa dane osobowe Partnera, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Fundacja informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych Partnera (w tym także jego pracowników, współpracowników, kontraktorów itd.) jest Fundacja (tel: [577 181 890], e-mail: [dominika.kulon@omgkrk.com]);
  2. dane osobowe Partnera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO tj. w celu wykonania Umowy oraz wykonania ciążących na Fundacji obowiązków rachunkowo-księgowych, a także w celu promowania działalności Fundacji i utrzymywania przez Fundację kontaktu z Partnerem;
  3. odbiorcą danych osobowych Partnera będą:
 1. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Fundacji dokumentację rachunkowo-kadrową;
 2. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Fundacji;
 3. użytkownicy stron internetowych Fundacji oraz adresaci folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych i innych materiałów zawierających informacje dotyczące Fundacji oraz wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 4. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
 1. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Partnera będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz w terminie wymaganym zgodnie z przepisami prawa podatkowego – a więc aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym związany jest dokument lub zapis zawierający dane osobowe.
 3. Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).
 4. Partner ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. W przypadku jeżeli Partner przekazuje, w szczególności jako element Materiałów, jakiekolwiek dane osobowe innych osób, Partner zapewnia, że posiada prawo do przekazania tych danych osobowych, przy czym Fundacja może wstrzymać się z publikacją Materiałów do momentu potwierdzenia tego prawa przez przedstawienie zgody danej osoby.

 

 

 • Odpowiedzialność

 

 

 1. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Partnera treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
 2. Wszystkie informacje materiały dostępne w Serwisie oraz zawartość i struktura Serwisu są objęte ochroną prawa autorskiego. Partner ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest dozwolone wyłącznie za zgodą Fundacji wyrażoną co najmniej w formie wiadomości email.
 3. Fundacja nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Fundacja nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalności o charakterze hakerskim.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. używanie przez Partnera danych osobowych i wizerunków osób trzecich;
 2. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
 3. ewentualne szkody oraz utracone przez Partnera korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;
 4. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Partnera;
 5. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Fundacji;
 6. odnośniki (linki) do innych stron internetowych umieszczone w Serwisie;
 7. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, w tym w szczególności mediów społecznościowych, z których Fundacja korzysta przy realizacji Usług;
 8. umieszczone w Serwisie oraz mediach społecznościowych Fundacji treści oraz materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym niepochodzące od Fundacji, w szczególności dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.
 1. Odpowiedzialność Fundacji wobec Partnera w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, jest ograniczona do wysokości Wynagrodzenia za Usługę, której dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Fundacji za szkodę Partnera w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

 

 

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną i reklamacje

 

 

 1. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 3. Fundacja zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego.
 4. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji, system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.
 1. Partner może złożyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Usługi. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: dominika@omgkrk.com
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
  1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),
  2. oznaczenie Usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,
  4. uzasadnienie reklamacji.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Fundacja wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Fundacja może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 4. Fundacja rozpatrzy reklamację i poinformuje Partnera o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Fundacja dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 5. Fundacja nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.

 

 

 • Newsletter

 

 

 1. Partner może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Fundacji drogą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej w postaci Newslettera.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Partnera, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
 4. Fundacja ma prawo do przesyłania Partnerowi Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.
 5. Udostępniając formularz zapisu do Newslettera Fundacja określa dane osobowe Partnera, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia usługi Newslettera.
 6. Partner oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adres mailowy są zgodne, prawidłowe i kompletne.
 7. Zapisanie do Newslettera potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 8. Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować niemożliwością korzystania z usługi Newsletter.
 9. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa na każde wyraźne żądanie Partnera skierowane z adresu mailowego, na który Newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres: dominika@omgkrk.com.

 

 

 • Zawieszenie świadczenia Usług i rozwiązanie Umowy

 

 

 1. Fundacja może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Partnera albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner:
 1. opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia o co najmniej 30 (trzydzieści) dni,
 2. udostępnia lub wykorzystuje jakikolwiek element identyfikacji wizualnej Fundacji w jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej niż podstawowa działalność gospodarcza prowadzona przez Partnera bez uprzedniej zgody Fundacji,
 3. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie Umowy przez Fundację,
 4. rażąco naruszył postanowienia Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. posługiwał się Materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;
 6. utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usług przez Fundację,
 7. nawet niezależnie od współpracy z Fundacją popełnił przestępstwo, czyn nieuczciwej konkurencji lub czyn, powodujący, że współpraca Fundacji z Partnerem może narazić dobre imię Fundacji (w tym zakresie Partner odpowiada w szczególności za osoby sprawujące funkcje w organach Partnera).
 1. Fundacja ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Partnera wymagalnych należności wobec Fundacji.
 3. Każda ze stron Umowy może wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie na adres e-mail drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Partnerem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Fundacji wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu.
 2. Za zgodą Fundacji Partner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot uprzednio zaakceptowany przez Fundację.
 3. Fundacji nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Fundacja zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 4. Prawa i obowiązki Fundacji oraz Partnerów wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.1.2020 roku.