Statut Fundacji

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Wspierająca #OMGKRK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Fundatorów: Pawła Nowaka, Kamila Łopatę, Krzysztofa Kobyłeckiego, Bartosza Józefowskiego, Michała Kalinę, Daniela Di Giusto.

§2

Fundacja działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203),
2) niniejszego statutu.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

[cele Fundacji]

1. Fundacja dąży do realizacji następujących celów:
1) działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie opracowywania, popularyzacji i wspierania
nowatorskich rozwiązań technologicznych, w szczególności w dziedzinie informatyki i multimediów.
2) prowadzenie działalności naukowej i oświatowej promującej i wspomagającej rozwój nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystywania wśród mieszkańców terenów miejskich i wiejskich, podmiotów samorządu terytorialnego, innych osób fizycznych i prawnych, organizacji prywatnych i publicznych, m.in. poprzez prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju Internetu i wykorzystywania
go w różnych dziedzinach życia.
3) działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie budowy warunków do rozwoju i umacniania
społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
4) działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie opracowywania i promowania wykorzystywania nowych technologii w zakresie informatyki, teleinformatyki w działalności informatycznej,
teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
5) działalność naukowa oświatowa i naukowo-techniczna w zakresie wspierania przedsiębiorczości wśród studentów oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej i przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju.
6) działalność naukowa i oświatowa w zakresie upowszechniania wśród społeczeństwa postaw przedsiębiorczych i idei przedsiębiorczości, a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw.
7) działalność naukowa i oświatowa mająca na celu wzrost świadomości prawnej, technicznej i technologicznej wśród przedsiębiorców.
8) działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa mająca na celu wspieranie środowiska przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju, w szczególności wykorzystujących w swojej działalności nowoczesne technologie.
9) wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzę i aktywność społeczeństwa w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
10) działalność naukowa i oświatowa mająca na celu popularyzację idei jednoczenia i współpracy wśród środowisk młodych przedsiębiorców na rynkach lokalnych oraz ogólnopolskich.
11) działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa prowadzona w celu tworzenia warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny regionów Rzeczypospolitej Polskiej.
12) szeroko rozumiana współpraca z przedsiębiorcami będącymi na wczesnej fazie rozwoju.
13) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego oraz marginalizacji regionów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działalność naukową i oświatową mającą na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, wykorzystania Internetu i innych narzędzi teleinformatycznych, technologii cyfrowych i prowadzenie działań (w tym działań oświatowych i naukowych) na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości wraz z pozyskaniem wsparcia – finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej
realizacji.
14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
15) aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób bezrobotnych oraz inwalidów, dotkniętych bezrobociem
strukturalnym, osób z trudną sytuacją materialną oraz osób starszych i niepełnosprawnych, a także
aktywizacja oraz reorientacja zawodowa młodzieży, studentów i absolwentów.
16)tworzenie środowiska prawnego i rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz wspierających w szczególności przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§5 [Właściwy minister]
Właściwy do spraw gospodarki jest ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji.

§6
[Sposób realizacji celów]
1. Fundacja realizuje cele poprzez:
1) wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, naukowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz jej rozwoju.
2) opracowywanie i wdrażanie programów i projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy lub poszczególnych regionów.
3) prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym, takich jak powoływanie placówek oświatowych, naukowych związanych z realizacją celów Fundacji.
4) upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych polskich przedsiębiorców.
5) wspieranie i pomaganie podmiotom gospodarczym w realizacji inwestycji, projektów w tym z udziałem funduszy unijnych oraz w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych, a także realizacja własnych projektów z udziałem funduszy unijnych samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami w zakresie opracowywania i wykorzystywania nowych technologii w działalności telekomunikacyjnej.
6) tworzenie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i dokumentalnych promujących wykorzystanie nowych technologii w działalności teleinformatycznej.
7) współpraca z wyższymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami prawnymi w kraju i za granicą.
8) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
9) prowadzenie działań lobbingowych (w szczególności wobec podmiotów administracji publicznej, władz prawodawczych, uchwałodawczych oraz ustawodawczej i innych jednostek rządowych i samorządowych) na rzecz przedsiębiorczości oraz wspierania rozwiązań prawnych dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.
10)opracowywanie projektów rozwiązań prawnych na poziomie krajowym oraz lokalnym mających na celu propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju.
11)udostępniania przedsiębiorcom platform wymiany informacji oraz wspierających współpracę pomiędzy przedsiębiorcami.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także powierzać lub zlecać innym jednostkom, w szczególności wyspecjalizowanym w obszarze wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii, wykonywanie zadań służących realizacji jej celów.

Rozdział II
– Organy Fundacji

§7
1. Fundacja działa poprzez pracę członków organów statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja działa poprzez swoje organy.

§8
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§9
Przewodniczący każdego organu Fundacji:
1) kieruje jej działaniami,
2) wyznacza datę posiedzeń organu i je prowadzi,
3) reprezentuje organ na zewnątrz,
4) jest związany jego uchwałami.

§10
1. Organy Fundacji, podejmują decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. Przewodniczącemu organu Fundacji przysługuje głos decydujący w razie równej liczby głosów.
3. Organy Fundacji mogą odbywać spotkania również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki telekomunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne lub grupowe porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi, pozwalająca w szczególności na:
1) transmisje obrad w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną lub wielostronną komunikację, tak by każda osoba mogła się wypowiedzieć;
3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
4. Spotkanie może odbywać się również poprzez częściowe uczestnictwo bezpośrednio, a częściowo w sposób opisany w ust. 3 powyżej.
5. W przypadku, gdyby liczba członków organu Fundacji biorących udział lub obecnych na spotkaniu miała mieć znaczenie, za biorących udział lub obecnych uważa się także członków uczestniczących w spotkaniu w sposób opisany w ust. 3 powyżej.
6. Protokół ze spotkania organu Fundacji może być sporządzony pisemnie lub w formie dokumentowej – poprzez podpisanie dokumentu elektronicznego obejmującego protokół i listę obecności za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub innego odpowiadającego mu sposobu podpisywania dokumentów. Lista obecności może powstać również równolegle w formie dokumentu w postaci elektronicznej (podpisanego za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub innego odpowiadającego mu sposobu podpisywania dokumentów) oraz dokumentu papierowego, ze standardowymi podpisami uczestników.

Rozdział III Rada Fundacji

§11
1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Członkami Rady będą:
1) Pan Bartosz Józefowski;
2) Pan Michał Kalina;
3) Pan Daniel Di Giusto.
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 9 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego
grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. Nie można łączyć funkcji członka Rady z funkcją członka Zarządu.
5. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
10. PosiedzeniaRadyprowadziPrzewodniczący.
11. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
3) uchwały Rady o której mowa w ust. 3 powyżej,
4) śmierci członka.

§12
1. Rada jest organem nadzorczym Fundacji i podejmuje decyzje w sprawach:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
2) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
3) wynagradzania przez Fundację członków Rady i Zarządu,
4) utworzenia doradczych organów Fundacji oraz powołania lub odwołania ich członków.
5) rocznego budżetu Fundacji oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
6) zmiany Statutu,
7) powołania, odwołania i ewentualnego wynagradzania przez Fundację osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.
2. Poniższe sprawy wymagają uchwały Rady.
1) nabycie bądź zbycie nieruchomości. użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
2) przegląd i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy;
3) zbycie lub wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
4) nabycie i zbycie udziałów w spółkach prawa handlowego;
5) zmiana Statutu Fundacji;
6) połączenie, przekształcenie lub likwidacja Fundacji,
7) zbycie całości lub znacznej części aktywów Fundacji,
8) przejęcie poręczeń, gwarancji lub podobnych zobowiązań, przyjęcie darowizn i dziedziczenia,
9) zaciąganie zobowiązań przekraczających 60 000 PLN sześćdziesiąt tysięcy złotych) w pojedynczym przypadku lub przekraczających 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) w sumie,
10)zawieranie i rozwiązywanie umów kredytu i pożyczki oraz innych umów finansowych i aneksów do ram kredytowych i spłat nadzwyczajnych,
11) zawieranie umów, jeżeli roczna wartość tych umów przekracza 100 000 PLN (sto tysięcy złotych),
12) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę przewidujących wynagrodzenie przekraczające 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

§14 [Zarząd Fundacji]
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i do dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Radę na czas nieokreślony. Członków pierwszego Zarządu powołuja Fundatorzy. Członkami pierwszego składu Zarządu będą:
1) Pan Paweł Nowak – Prezes Zarządu;
2) Pan Krzysztof Kobyłecki – Wiceprezes Zarządu;
3) Pan Kamil Łopata – Wiceprezes Zarządu;
– na co osoby te wyrażają zgodę.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek;
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
3) śmierci członka.

§15
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§17
[Rada Programowa Fundacji]
1. Rada Programowa jest jednostką konsultacyjno – opiniującą Fundacji.
2. Rada Programowa liczy od trzech do sześćdziesięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród specjalistów z dziedzin związanych z statutowymi celami Fundacji. Pierwszych członków Rady Programowej powołują Fundatorzy.
3. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.
4. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań lub działania na szkodę Fundacji
5. Do kompetencji Rady Programowej należy:
1) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów
2) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów
3) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym wszelkich działań służących realizacji celów Fundacji.
6. Rada Programowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady Programowej. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy.
7. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku.
8. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Do posiedzeń Rady Programowej odpowiednie stosuje się § 10 ust. 3 statutu.
9. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek;
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
3) śmierci członka.

Rozdział III Majątek Fundacji

§18
1. Fundusz założycielski w kwocie 2000 zł. (tysiąc złotych) stanowi majątek Fundacji.
2. Kwota 1000 zł. (tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§19
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, subwencji lub dofinansowań lub spadków krajowych i zagranicznych,
2) aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
3) darów, zbiórek i imprez publicznych,
4) odsetek i depozytów bankowych,
5) udziału w zyskach osób prawnych, lub z zysku z odsetek od udzielanych od pożyczek,
6) dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
7) dotacji.

§20
[Działalność Gospodarcza]
Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
2) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
5) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
6) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
7) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
8) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
9) PKD 58.11.Z Wydawanie książek
10) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
11) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
12) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
13) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
15) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
16) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
18) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
19) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
20) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
21) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
23) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
24) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
25) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
26) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
27) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
29) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
30) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
31) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
32) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
33) PKD70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
34) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
35) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
36) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
37) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
38) PKD 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
39) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
40) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
41) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
42) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
43) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
44) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
45) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
46) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
47) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
48) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
49) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
50) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
51) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
52) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§21
Fundacja:
1) przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na finansowanie celów statutowych,
2) tworzy Fundusz Rozwoju, niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej,
3) tworzy Fundusz Wieczysty, niezbędny do długoterminowego prowadzenia działalności.

Rozdział IV Postanowienia końcowe

§22
[zmiana statutu]
1. Zmian statutu Fundacji lub celu dla które Fundacja została założona dokonuje Rada z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu lub celu Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji.

§23 Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może zostać połączona z inną Fundacją.
2. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji i Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
3. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku w sposób istotny zmianie uległby cel Fundacji

§24 [Likwidacja]
1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady.
2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w pkt. 2 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Fundacji w całości na cele zbliżone do celów Fundacji określonych w § 4 Statutu.

§25
Na wypadek śmierci któregokolwiek Fundatora w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez tego Fundatora w testamencie, a w razie braku takiego wskazania – osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
Kraków, dnia 18 stycznia 2022 r.