REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FUNDACJĘ WSPIERAJĄCĄ #OMGKRK

I. Definicje:
1) Fundacja – Fundacja Wspierająca #OMGKRK z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60
(30-394, Kraków), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000602259, posiadająca NIP 9442250193 oraz numer REGON 363736145.
2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.omgkrk.com.
3) Partner – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, osoba prawna, jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
zawierająca Umowę z Fundacją na podstawie Regulaminu.
4) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.omgkrk.com. Regulamin
sporządzony jest w języku polskim oraz angielskim, przy czym w razie jakichkolwiek
wątpliwości przeważająca jest treść Regulaminu w języku polskim.
5) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego zawierająca informację
aktywności Fundacji, partnerów Fundacji, wydarzeń związanych z Fundacją lub tematyką,
którą zajmuje się Fundacja, wysyłana za pomocą poczty elektronicznej Partnerom oraz
innym podmiotom, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takiej informacji.
6) Materiały – materiały i informacje przekazane przez Partnera w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym wszelkie teksty, grafiki, a w szczególności elementy
identyfikacji wizualnej Partnera, w tym zarejestrowane i niezarejestrowane znaki
towarowe Partnera.
7) Usługi – usługi promocji internetowej świadczone przez Fundację na rzecz Partnera za
Wynagrodzeniem.
8) Formularz – zamieszczony w Serwisie formularz rejestracyjny mający na celu złożenie
przez Partnera oferty zawarcia Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
9) Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Fundacją i Partnerem. Umowa
zawierana jest w języku polskim lub angielskim, przy czym w razie jakichkolwiek
wątpliwości przeważająca jest treść Umowy w języku polskim.
10) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
11) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
12) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13) Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Fundacji za świadczenie Usług na rzecz
Partnera, płatne przez Partnera w wysokości zależnej od rodzaju wybranej Usługi, na
zasadach określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usług przez Fundację.

2. Dane kontaktowe, pod którymi Partner może szybko i efektywnie kontaktować się z
Fundacją to:
1) adres poczty elektronicznej: [_];
2) telefon: [_].
3. Wszystkie osoby, które chcą zawrzeć Umowę z Fundacją mogą uzyskać dostęp do
Regulaminu w każdym czasie poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej
na stronie głównej Serwisu. Regulamin może zostać również pobrany w formie pliku
.PDF oraz wydrukowany.
4. Fundacja kontaktuje się z Partnerami za pośrednictwem Serwisu, poczty
elektronicznej, przy wykorzystaniu Newslettera lub drogą telefoniczną.
5. Usługi skierowane są jedynie do osób, których korzystać z nich będą w związku z ich
działalnością profesjonalną (gospodarczą lub zawodową). Usługi ze względu na ich
charakter nie są kierowane do konsumentów (w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
cywilnego), przy czym gdyby z jakiegokolwiek powodu osoba będąca konsumentem
chciała zawrzeć Umowę, może skontaktować się z Fundacją w celu indywidualnego
zawarcia Umowy na podstawie indywidualnych ustaleń.

III. Świadczenie Usług
1. Po zawarciu Umowy w trybie wskazanym w pkt IV Regulaminu, Fundacja świadczyć
będzie na rzecz Partnera, za Wynagrodzeniem, jedną z wybranych przez Partnera
Usług w zakresie wskazanym poniżej:
1) Usługa „Community Membership” obejmuje:
a) wyróżnienie informacji o Partnerze w bazie Fundacji [_];
b) jednokrotną publikację na blogu Fundacji zawierającą podstawowe
informacje o Partnerze;
c) przygotowanie grafiki co-brandingowej;
d) publikację odnośnika do strony internetowej Partnera w newsletterze
Fundacji oraz w mediach społecznościowych Fundacji;
e) umieszczenie logo Partnera na materiałach reklamowych prezentowanych
w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację;
f) możliwość uzyskania statusu partnera lub sponsora na wydarzeniach
organizowanych wraz z Fundacją.
2) Usługa „Stakeholder Membership” obejmuje:
a) publikację logo Partnera na fanpage Fundacji prowadzonym na portalu
Facebook;
b) publikację logo Partnera na grupie dyskusyjnej Fundacji prowadzonej na
portalu Facebook;
c) publikację logo Partnera „w stopce” strony internetowej Fundacji,
d) publikację logo Partnera „w stopce” wiadomości mailowej rozsyłanej w
ramach Newslettera;
e) publikację oferty pracy Partnera poprzez Newsletter, stronę internetową
Fundacji oraz inne kanały komunikacji elektronicznej Fundacji;
f) prezentację profilu Partnera na stronie internetowej Fundacji;
g) przesyłanie miesięcznych sprawozdań z działalności Fundacji;
h) zaproszenie na kolację dla ambasadorów Fundacji organizowaną raz na
kwartał;
i) wyróżnienie informacji o Partnerze w bazie Fundacji [_].

 

3) Usługa „Venture Member” obejmuje działania indywidualnie uzgodnione z
Partnerem.
IV. Zawarcie Umowy
1. Umowa o świadczenie Usług Community Membership i Stakeholder Membership
zawierana jest w następujący sposób:
1) Regulamin stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez Partnera na zasadach
określonych w Regulaminie i w zakresie wskazanym w Formularzu;
2) Partner poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Fundacji Formularza składa
Fundacji ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, o
treści zgodnej z Regulaminem oraz Formularzem;
3) Fundacja w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania oferty poinformuje
Partnera o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty Partnera;
4) Brak odpowiedzi Fundacji w terminie wskazanym ppkt 3 powyżej stanowi
odrzucenie przez Fundację oferty Partnera;
5) Informacja Fundacji o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty Partnera może zostać
udzielona przez Fundację w dowolnej formie, w tym w szczególności za pomocą
wiadomości email bądź za pomocą systemu teleinformatycznego Fundacji.
2. W celu wyrażenia woli zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Venture Member
Partner wypełnia Formularz, w którym wskazuje w szczególności swoje oczekiwania
co do treści Umowy. Po otrzymaniu Formularza, Fundacja może przedstawić
Partnerowi ofertę zawarcia Umowy, podjąć negocjacje w celu ustalenia jej treści lub
odmówić podjęcia współpracy.
3. Po ustaleniu konkretnego zakresu Usługi Venture Member, Fundacja i Partner zawrą
odrębnie w formie pisemnej umowę o świadczenie Usługi.
4. Fundacja i Partner mogą również udokumentować na piśmie ustalenia dotyczące
usługi Community Member i Stakeholder Member. W takim wypadku podpiszą
umowę odwołując się do Regulaminu.
5. Postanowienia pisemnej umowy, o której mowa w ust. 3 i 4 wraz z Regulaminem
tworzyć będą Umowę, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy treścią zawartej
pisemnej umowy a Regulaminem, przeważające będą postanowienia takiej umowy.
6. Z uwagi na fakt, że Umowa zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami, na zasadzie
art. 66 1 § 4 zd. 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się stosowanie przepisów dotyczących
oferty w postaci elektronicznej, a w szczególności art. 66 1 § 1 – § 3 Kodeksu
cywilnego.
7. Niezależnie od zakresu wybranych przez Partnera Usług, Umowa pomiędzy Fundacją
a Partnerem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
8. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Fundacja może
współpracować z osobami trzecimi, w szczególności powierzać wykonywanie Umowy
podmiotom trzecim, na co Partner wyraża zgodę.
9. W przypadku zawarcia Umowy Partner zobowiązany jest współdziałać z Fundacją
przy świadczeniu Usług, w szczególności poprzez dostarczenie Materiałów lub
udzielanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług informacji.

V. Korzystanie z Materiałów i udzielenie licencji na Materiały
1. W celu umożliwienia Fundacji wykonania Umowy Partner udziela Fundacji w ramach
świadczenia Usług licencji na korzystanie z Materiałów, w zakresie:
1) autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych;
2) praw ochronnych na znaki towarowe oraz niezarejestrowanych znaków
towarowych.

 

2. Licencje zostają udzielone w pełnym zakresie bez ograniczeń terytorialnych, mają
charakter niewyłączny i nieodpłatny, oraz zostają udzielone na wszelkich aktualnie
znanych polach eksploatacji, w szczególności w takim zakresie, w jakim konieczne
jest to do wykonania Umowy, w tym określonych w art. 50. i art. 74. ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów w postaci egzemplarzy wszelkimi
technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu
magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach;
2) utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów w postaci cyfrowej w szczególności w
ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
3) wprowadzanie Materiałów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
4) rozpowszechnianie Materiałów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i
innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie
za pomocą poczty elektronicznej;
5) korzystanie z Materiałów poprzez włączanie ich do innych utworów, a także do
innych materiałów.
3. Partner zobowiązuje się wobec Fundacji, że żaden z twórców jakiejkolwiek części
Materiałów oraz żadna inna osoba trzecia nie będą podnosić przeciwko Fundacji ani
żadnej osobie trzeciej korzystającej z Materiałów w ramach Umowy, zgodnie z nią lub
w celu jej wykonania, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich, w tym
autorskich praw osobistych, dóbr osobistych, roszczeń związanych z ochroną danych
osobowych, w szczególności dotyczących:
1) autorskich praw osobistych do autorstwa Materiałów lub ich części;
2) autorskich praw osobistych do oznaczania autorstwa Materiałów;
3) autorskich praw osobistych do integralności Materiałów i ich rzetelnego
wykorzystywania;
4) autorskich praw osobistych do nadzoru autorskiego nad korzystaniem z
Materiałów;
5) dóbr osobistych w zakresie wskazywania poszczególnych osób jako
wykonawców w Materiałach;
6) dóbr osobistych w zakresie sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom,
przeinaczeniom i innym zmianom Materiałów.
4. Partner zobowiązuje się wobec Fundacji, że żadna z osób, której wizerunek został
uwieczniony w Materiałach nie będzie względem Fundacji podnosić roszczeń z tytułu
wykorzystania jej wizerunku przez Fundację.
5. Partner oświadcza, że Materiały:
1) nie będą naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich;
2) nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie będą istnieć żadne takie
prawa do nich, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Materiałów
przez Fundację i osoby trzecie korzystające z Materiałów w ramach Umowy,
3) nie będą naruszać przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego (w
szczególności zawierać treści rasistowskich, dyskryminacyjnych wobec
jakichkolwiek grup, nawołujących do przestępstw, wulgarnych etc.).
6. Z tytułu wszystkich zobowiązań i oświadczeń złożonych w niniejszym punkcie Partner
ponosi przed Fundacją odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia
nie będzie podnosiła roszczeń wobec Fundacji i osób trzecich korzystających z
Materiałów w ramach Umowy. W szczególności Partner zobowiązuje się pokryć
zaspokojone przez Fundację wysunięte wobec niej roszczenia osób trzecich, a w

razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Fundacji i w
granicach przewidzianych przepisami działać w jej interesie, a także naprawić
wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
7. Licencje i zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie zostają udzielone w
celu:
1) umożliwienia Fundacji wykonywania Umowy;
2) umożliwienia informowania przez Fundację o rezultatach wykonania Umowy
(portfolio drukowane, internetowe lub rozpowszechniane w inny sposób).
8. Licencje są udzielane na czas, nie krótszy niż okres świadczenia Usługi na rzecz
Partnera, natomiast po zakończeniu świadczenia Usługi, w zakresie wskazanym w
ust. 7 ppkt 2) powyżej, na czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia na 12
miesięcy kalendarzowych. W braku innego żądania, Fundacja nie ma obowiązku
usuwać Materiałów z już opublikowanych materiałów w publikacjach internetowych
(materiałów na blogu, w mediach społecznościowych, opublikowanych wersjach
Newsletteru).
9. Przed umieszczeniem Materiałów Fundacja może zwrócić się o potwierdzenie w
odpowiedniej formie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności o
przedstawienie umowy dotyczącej nabycia praw autorskich lub zgody konkretnej
osoby na wykorzystanie jej wizerunku lub danych osobowych.
VI. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za świadczenie Usługi wskazanej w:
1) dla Usługi Community Membership wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) netto
miesięcznie;
2) dla Usługi Stakeholder Membership – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
netto miesięcznie;
3) dla Usługi Venture Membership – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto
miesięcznie, chyba, że Strony w umowie na realizację tej Usługi uzgodnią
inaczej.
2. Powyżej wskazane kwoty Wynagrodzenie podawane są w złotych polskich (PLN) i są
kwotami netto (bez podatku od towarów i usług).
3. Wynagrodzenie płatne będzie z góry, każdorazowo do 10 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego na rachunek Fundacji prowadzony w banku [_] o numerze [_], chyba,
że Fundacja w fakturze lub skierowanym do Partnera komunikacie wskaże inny
rachunek bankowy.

VII. Dane osobowe
1. Udostępniając formularz rejestracyjny Fundacja określa dane osobowe Partnera,
których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Partnera. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może
skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Fundacja informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Partnera (w tym także jego pracowników,
współpracowników, kontraktorów itd.) jest Fundacja (tel: [_], e-mail: [_]);
2) dane osobowe Partnera przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c)
RODO tj. w celu wykonania Umowy oraz wykonania ciążących na Fundacji
obowiązków rachunkowo-księgowych, a także w celu promowania działalności
Fundacji i utrzymywania przez Fundację kontaktu z Partnerem;
3) odbiorcą danych osobowych Partnera będą:

Strona 6 z 9

a) zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Fundacji dokumentację
rachunkowo-kadrową;
b) zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Fundacji;
c) użytkownicy stron internetowych Fundacji oraz adresaci folderów
informacyjnych, materiałów promocyjnych i innych materiałów zawierających
informacje dotyczące Fundacji oraz wydarzeń organizowanych przez
Fundację;
d) odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
3. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani
poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe Partnera będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy
oraz w terminie wymaganym zgodnie z przepisami prawa podatkowego – a więc aż
do przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym związany jest dokument lub
zapis zawierający dane osobowe (zobowiązanie podatkowe przedawnie się 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił obowiązek podatkowy).
5. Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).
6. Partner ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. W przypadku jeżeli Partner przekazuje, w szczególności jako element Materiałów,
jakiekolwiek dane osobowe innych osób, Partner zapewnia, że posiada prawo do
przekazania tych danych osobowych, przy czym Fundacja może wstrzymać się z
publikacją Materiałów do momentu potwierdzenia tego prawa przez przedstawienie
zgody danej osoby.
VIII. Odpowiedzialność
1. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Partnera treści o
charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa
autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy
społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
2. Wszystkie informacje materiały dostępne w Serwisie oraz zawartość i struktura
Serwisu są objęte ochroną prawa autorskiego. Partner ma prawo do korzystania z
nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie,
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z
materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice
dozwolone prawem jest dozwolone wyłącznie za zgodą Fundacji wyrażoną co
najmniej w formie wiadomości email.
3. Fundacja nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec
przerwom w jego dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami
zewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo
czynnikami zewnętrznymi, na które Fundacja nie ma wpływu, w tym przerwom w
dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów
penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalności
o charakterze hakerskim.
5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
1) używanie przez Partnera danych osobowych osób trzecich;

2) przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami
zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
3) ewentualne szkody oraz utracone przez Partnera korzyści spowodowane
bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym
działaniem Serwisu;
4) szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem
wykorzystywaniem Serwisu przez Partnera;
5) przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym
funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych
(systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Fundacji;
6) odnośniki (linki) do innych stron internetowych umieszczone w Serwisie;
7) brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po
stronie zewnętrznych dostawców serwisów, w tym w szczególności mediów
społecznościowych, z których Fundacja korzysta przy realizacji Usług;
8) umieszczone w Serwisie oraz mediach społecznościowych Fundacji treści oraz
materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od
Fundacji, w szczególności dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.
6. Odpowiedzialność Fundacji wobec Partnera w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Usługi, jest ograniczona do wysokości Wynagrodzenia za
Usługę, której dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Fundacji za szkodę Partnera w
postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną i reklamacje
1. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie
Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez
obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Fundacja informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym
zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw.
wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się,
by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu
oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
3. Fundacja zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych
drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego.
4. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji, system
teleinformatyczny, z którego korzysta Partner powinien spełniać następujące
minimalne wymagania techniczne:
1) zapewniać dostęp do sieci Internet;
2) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji
dostarczanej przez producenta;
3) przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i
Cookies;
4) posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym
zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.
5. Partner może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia,
które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Usługi. Reklamacje
dotyczące Usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: [_]@[_].
6. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

1) oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych
identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),
2) oznaczenie Usługi, której dotyczy reklamacja,
3) wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,
4) uzasadnienie reklamacji.
7. W przypadku braku wymaganych informacji, Fundacja wezwie reklamującego do ich
uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Fundacja może zwrócić
się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia
podlegającego reklamacji.
8. Fundacja rozpatrzy reklamację i poinformuje Partnera o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji
zawierającego wszystkie niezbędne dane. Fundacja dołoży starań, by reklamacje
były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
9. Fundacja nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.
X. Newsletter
1. Partner może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Fundacji drogą elektroniczną
informacji handlowej i marketingowej w postaci Newslettera.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie
adresu e-mail Partnera, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na
podany adres e-mail.
3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest
zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola
wyboru (tzw. checkboxa).
4. Fundacja ma prawo do przesyłania Partnerowi Newslettera w terminach określonych
według własnego uznania.
5. Udostępniając formularz zapisu do Newslettera Fundacja określa dane osobowe
Partnera, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usługi Newslettera.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych
może skutkować niemożnością świadczenia usługi Newslettera.
6. Partner oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adres mailowy są
zgodne, prawidłowe i kompletne.
7. Zapisanie do Newslettera potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych.
8. Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym usunięcie danych osobowych
może skutkować niemożliwością korzystania z usługi Newsletter.
9. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa na każde wyraźne żądanie
Partnera skierowane z adresu mailowego, na który Newsletter jest wysyłany i
którego rezygnacja dotyczy na adres: [_]@[_].
XI. Zawieszenie świadczenia Usług i rozwiązanie Umowy
1. Fundacja może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz
Partnera albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner:
1) opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia o co najmniej [_] dni,
2) udostępnia lub wykorzystuje jakikolwiek element identyfikacji wizualnej Fundacji
w jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej niż podstawowa działalność
gospodarcza prowadzona przez Partnera bez uprzedniej zgody Fundacji,

3) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe
informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Fundację,
4) rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa,
5) posługiwał się Materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw
autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które
naruszały prawa osób trzecich;
6) utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usługi przez Fundację,
7) nawet niezależnie od współpracy z Fundacją popełnił przestępstwo, czyn
nieuczciwej konkurencji lub czyn, powodujący, że współpraca Fundacji z
Partnerem może narazić dobre imię Fundacji (w tym zakresie Partner
odpowiada w szczególności za osoby sprawujące funkcje w organach Partnera).
2. Fundacja ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części, jeżeli
żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i
obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
3. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie
wcześniej niż po uiszczeniu przez Partnera wymagalnych należności wobec
Fundacji.
4. Każda ze stron Umowy może wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie na adres
email drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca
kalendarzowego.
XII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Partnerem
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. I ust. 1
Regulaminu.
2. Za zgodą Fundacji Partner może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy
na inny podmiot uprzednio zaakceptowany przez Fundację.
3. Fundacji nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub
inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa Fundacja zobowiązana jest do nienaruszania
zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
4. Prawa i obowiązki Fundacji oraz Partnerów wynikające z Regulaminu podlegają
prawu polskiemu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu [_] roku.